“De verschillende gezichten van de coronaprotesten”.

Voorwoord

Eind april 2021 verscheen er een rapport van de NCTV, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De titel van het rapport luidde: “De verschillende gezichten van de coronaprotesten”.

Genoeg redenen om het rapport van de NCTV eens nader te bekijken, om te zien óf- en waar er verbanden zijn met Willem Engel en zijn stichting Viruswaarheid.nl En wat blijkt? Er zijn talloze verbanden en de stichting wordt zelfs letterlijk genoemd in het rapport. Het NCTV probeert inzichtelijk te krijgen of protesten kunnen leiden tot extremisme en gevaar. Verder stelt men dat er een klimaat is geschapen waarbij de drempel voor het plegen van buitenwettelijke acties lager is dan voorheen. Dat Willem Engel een forse bijdrage levert aan dit zorgelijke klimaat is evident en wordt inzichtelijk op deze pagina.

Note: Onderstaande pagina betreft een samenvatting. De citaten op deze pagina zijn origineel en onderdeel van het rapport van de NCTV. 

Oordeel zelf?

Stelling

Hoofdvragen

Citaat rapport NCTV:  Centraal staat de vraag of de protesten ook in Nederland doorwerken naar anti-overheidsextremisme en zo ja, hoe dit extremisme zich manifesteert. In de beantwoording van deze vraag komen de volgende elementen naar voren:
1. Een beschouwing van de wisselwerking tussen de bovenlaag en de onderstroom, met oog voor de verschillende manifestatievormen van de coronaprotesten.
2.De gevolgen en (mogelijke) risico’s van de radicale onderstroom.

Demonstraties en protesten

Citaat rapport NCTV:  De groep is omvangrijker en diffuser geworden, de actiebereidheid is toegenomen. Elke handeling van de overheid wordt door de actievoerders zeer kritisch beschouwd, in het bijzonder de handelingen van de politie. Wie van mening is dat de overheid geen medestander maar een tegenstander is, zal elk incident aangrijpen om misstanden aan te tonen.

Feit: Willem Engel ( Viruswaarheid/Viruswaanzin) speelt een prominente rol in het aanjagen van demonstraties, zelfs wanneer demonstraties door de lokale autoriteiten verboden zijn.

Juridische procedures

Citaat rapport NCTV:  Daarnaast manifesteert men zich via juridische procedures. Zo spande de actiegroep Viruswaarheid verschillende kort gedingen aan, onder meer over de rechtmatigheid van de coronamaatregelen, een tijdelijke mond- kapjesplicht, het gebruik van de PCR-test, de overheidscommunicatie over COVID-19, vaccinatiecampagnes of de juridische basis van de avondklok.

Feit: Willem Engel voert talloze rechtszaken tegen de Staat der Nederlanden, zonder enig resultaat. Dit zorgt echter voor destabilisatie en ontwrichting van de samenleving. Engel hanteert de methode “waar rook is, is vuur”. Op deze wijze probeert hij zijn achterban te manipuleren. 

"Onbegrijpelijk dat jullie Willem Engel zoveel ruimte geven"
Marc van Ranst
Professor in de virologie, Universiteit Leuven

Aanschrijven en confronteren

Citaat rapport NCTV: Ten derde worden politici, beleidsmakers, medici en anderen (digitaal) aangesproken via open brieven of persoonlijke berichten. Dit heeft intimiderende trekken, omdat geweigerde uitnodigingen van politici en leden van het OMT of het Red Team integraal, met naam en toenaam op de website worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat de betrokken personen minder vrijelijk hun ambt of beroep kunnen uitvoeren.

Citaat rapport NCTV:  Een ander voorbeeld is een brief, waarin actiegroep Viruswaarheid ten onrechte stelt dat huisartsen strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wanneer ze cliënten niet informeren over vermeende bijwerkingen van coronavaccins. Naar eigen zeggen is de brief verzonden aan vijfduizend huisartsen en medisch specialisten.

Citaat rapport NCTV: Een soortgelijke brief is door sommige schoolbesturen ontvangen.
Dergelijke acties kunnen intimiderend overkomen, vooral wanneer het privégegevens betreft.

Eigen mediakanalen

Citaat rapport NCTV: Daarbij vinden verschillende burgers dat de traditionele media het overheidsbeleid te veel vertolkt terwijl andere inzichten daar geen ruimte krijgen, of dat sociale media- platforms te gemakkelijk te veel verwijderen.

Feit: Willem Engel roept op tot het opzetten van eigen mediakanalen in bijgaande video, op 0.20 sec

Radicale geluiden rondom fysieke demonstraties

Citaat rapport NCTV:  Wanneer actiegroepen die zich tegen de coronamaatregelen verzetten en complotdenkers elkaar vinden kan er sprake zijn van een verharding in toon en in de bejegening van politici, journalisten of de politie. Op sociale mediakanalen en tijdens demonstraties vindt kruisbestuiving plaats tussen beide groepen.

Feit: Willem Engel houdt zich zichtbaar op met extreemrechtse- en radicale personen die weer grotere groepen vertegenwoordigen. Hiermee versterkt hij de kruisbestuiving zoals benoemd in het rapport van de NCTV. 

Openbare ordeverstoringen

Citaat rapport NCTV: Waar in voorgaande jaren gemiddeld enkele keren de inzet van de Mobiele Eenheid (ME) nodig was om de orde te herstellen, is daar sinds juni 2020 al tientallen keren sprake van geweest. 

Feit: Willem Engel en Viruswaarheid roepen sinds het voorjaar van 2020 op tot het bijeenkomen op demonstraties, hetgeen talloze keren heeft geleid tot inzet van de Mobiele Eenheid (ME). In onderstaande video een letterlijke oproep van Willem Engel:

Video afspelen

Incidenten, intimidatie en (gerichte) bedreigingen

Citaat rapport NCTV:  Ook zijn er incidenten waarbij personen bedreigingen uitten naar onder meer politici, journalisten, wetenschappers, politie en BOA’s, zorgmede- werkers en openbaar vervoersmedewerkers. Zo zijn meerdere leden van het OMT bedreigd. Behalve bedreigingen via sociale media zijn ook de huizen van verschillende OMT-leden bezocht en zijn er brieven met daarin intimiderende teksten persoonlijk bij hen thuis bezorgd.

Het risico van Potentieel Gevaarlijke Eenlingen

Citaat rapport NCTV:  Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid van geradicaliseerde eenlingen die vanuit ‘andere dan de traditionele politieke of religieuze motieven’ symbolen van de maatschappij zouden kunnen aanvallen. Specifiek worden alleenhandelende daders genoemd die niet zozeer handelen vanuit een heldere ideologie, maar vanuit systeemhaat of veronderstelde samenzweringstheorieën.

Feit: Willem Engel spreekt in zijn talloze zoom-meetings altijd over “het regime” i.p.v. “het kabinet”. Hiermee draagt Engel bij aan een anti-overheidsklimaat, van waaruit eenlingen tot onherstelbare daden kunnen komen.

Online

Citaat rapport NCTV:  Het ongenoegen manifesteert zich vooral online, waarbij sociale media een middel zijn om onvrede en woede te ventileren. Het gemeengoed worden van radicale uitlatingen en het zaaien van systematisch wantrouwen kan op termijn de legitimiteit van politiek, bestuur en handhaving schaden. Dit levert potentiële risico’s op voor de sociale stabiliteit en de democratische rechtsorde.

Feit: Willem Engel heeft sinds het voorjaar van 2020 de Overheid, het OMT, bestuurders en handhavers in een kwaad daglicht gezet. Meerdere keren per week sprak- en spreekt hij zijn volgers toe en zaait hiermee systematisch wantrouwen jegens genoemde bestuurders, etc. 

Mogelijke risico’s op (langere) termijn:

‘Trigger events’ die ongenoegen kunnen versnellen of verdiepen:

Nawoord

Samengevat draagt Willem Engel zichtbaar- en aantoonbaar bij aan een onveilig klimaat, van waaruit dreiging kan ontstaan. Het voeden van systematisch wantrouwen jegens de overheid, bestuurders en handhavers zorgt voor sociale destabilisatie en ondermijnt de rechtsorde.

Dit document betreft een samenvatting.
De citaten in dit document zijn origineel uit delen van het 
rapport van de NCTV

Sharing is Caring

Hoe is Willem Engel te stoppen?